ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CTC ROOKKANALEN B.V., KANTOOR HOUDENDE TE DRONTEN.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt tenzij anders is aangegeven:
De verkoper: CTC Rookkanalen B.V.
De koper: de rechts- of natuurlijke persoon die met CTC Rookkanalen B.V. een koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst sluit of heeft gesloten dan wel beoogt om gebruik te maken van diensten en/of verrichtingen van CTC Rookkanalen B.V.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de verkoper tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.
2.2. Door de koper opgestelde inkoop- of andere voorwaarden worden door de verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze nadrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

3.1. Schriftelijke en/of mondelinge offertes, prijsindicaties, prijslijsten etc. van de verkoper zijn vrijblijvend.
3.2. De op de website voorgestelde afbeeldingen, in de catalogi of andersoortig (digitaal) drukwerk, bijlagen van offertes etc. geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. De verkoper behoudt zich het recht voor om hier wijzigingen in aan te brengen. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele druk- en schrijffouten of vergissingen.
3.3. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van de verkoper door de koper is aanvaard.
3.4. De verkoper behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren.

ARTIKEL 4: LEVERTIJD

4.1. De levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
4.2. Indien de aflevering niet op het met de koper afgestemde tijdstip plaats kan vinden of binnen de overeengekomen termijn is de verkoper gerechtigd tot deelleveringen welke, binnen een redelijke termijn, na de gesloten overeenkomst zullen worden gerealiseerd.
4.3. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

5.1. Bij bestellingen onder de 200 euro exclusief BTW worden vracht- en administratiekosten doorberekend.
5.2. Alle door de verkoper genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
5.3. Voor een actueel overzicht van de geldende vrachtkosten zie onze prijslijst.
5.4. De op dat moment geldende prijslijst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze voorwaarden en is door de koper ontvangen en geaccepteerd.
5.5. Verkoper behoudt zich het recht voor om de in de prijslijst berekende prijzen of kosten te wijzigen.

ARTIKEL 6: KLACHTEN EN RECLAMES

6.1. Koper dient de goederen bij ontvangstneming direct te controleren op afwijking van het bestelde waaronder ook tekorten, schade en/of gebreken.
6.2. Koper dient eventuele klachten op straffe van verval schriftelijk kenbaar te maken aan de verkoper binnen een termijn van 8 kalenderdagen waarbij de koper de bewijslast draagt dat de artikelen niet in deugdelijke staat zijn ontvangen.
6.3. De artikelen waar de klacht betrekking op heeft dienen ten alle tijden ter bezichtiging te staan van de verkoper in de toestand in welke deze verkeerden op het moment van de constatering van het gebrek. Het recht op reclame vervalt bij ingebruikname door koper of derden.
6.4. Reclames ten gevolge van glasbreuk of ten aanzien van glasbreuk worden door ons niet in behandeling genomen aangezien wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
6.4. Indien de klacht en/of reclame juist wordt bevonden door de verkoper is de keuze aan de verkoper om over te gaan tot levering van een vervangend artikel of de koper het verschil in kwaliteit te vergoeden.
6.5. Klachten en/of reclames betreffende afwijkingen, tekorten, schade en/of gebreken vormen geen grond om betaling op te schorten.

ARTIKEL 7: RETOUREN

7.1. Retouren moeten schriftelijk worden aangemeld.
7.2. Na beoordeling van verkoper worden, indien goedgekeurd door de verkoper, de artikelen vergoed minus handelingskosten van 5 procent.
7.3. Speciaal voor de koper bestelde artikelen of maatwerk zijn uitgesloten van retourname.
7.4. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om retouren te weigeren zonder opgaaf van redenen.

ARTIKEL 8: RISICO

8.1. Alle goederen zijn direct na levering voor rekening en risico van de koper.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Alle geleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al de betalingsverplichtingen heeft voldaan met eventuele vermeerdering van rente en kosten.
9.2. Bij niet tijdige betaling kunnen de artikelen te allen tijde door verkoper worden teruggenomen. De kosten hiervan zullen ten laste van de koper worden gebracht.
9.3. In geval van terugname zal de verkoper deze artikelen naar beste weten en kunnen verkopen. De opbrengst zal in mindering worden gebracht op het verschuldigde.

ARTIKEL 10: BETALING

10.1. De koopsom dient, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vooruit te worden betaald en bestaat uit de te leveren artikelen met vermeerdering van eventuele andere verschuldigde bedragen zoals administratie- en of verzendkosten en omzetbelasting.
10.2. Bij verkoop op rekening, zulks ter beoordeling van de verkoper, dient de volledige betaling zonder aftrek te geschieden uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.
10.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling dan wel contante betaling te verlangen.
10.4. Koper is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van een betaling.
10.5. De verkoper is gerechtigd gedane betalingen in mindering te brengen op het reeds verschuldigde.
10.6. De verkoper is gerechtigd leveringen op te schorten indien de koper zijn betalings- of andere verplichtingen volgens deze overeenkomst niet nakomt.
10.7. De betaling van de koper wordt in mindering gebracht op de volgorde van rente, kosten en de hoofdsom.
10.8. Bij te late betaling is de verkoper gerechtigd de vordering ter incasso aan derden over te dragen. De hieruit voortvloeiende kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11: VERJARING

11.1. Alle rechtsvorderingen van de koper gegrond op de koopovereenkomst of met die overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen verjaren door verloop van een jaar.
11.2. De verjaring loopt vanaf de dag volgende op de dag dat de artikelen zijn geleverd.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

12.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging van levering of niet levering als gevolg van overmacht waaronder het in gebreke blijven van leveranciers, brand, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, oorlog(sdreiging) of andere zaken waarop de verkoper geen invloed op kan uitoefenen.
12.2. In geval van bovengenoemde omstandigheden behoudt de verkoper zich het recht voor om levering uit te stellen of op te schorten zonder dat de koper hierbij recht op schadevergoeding heeft.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Indien de verkoper aansprakelijk mocht zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende artikelen.
13.2. Onder de directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijkerwijs gemaakte kosten ter vaststelling van de oorzaak van de directe schade.
b. redelijke kosten ter voorkoming dan wel beperking van directe schade voor zover de koper kan aantonen dat deze zijn gemaakt tot beperking dan wel voorkoming van de schade.
13.3. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een artikel geleverd door de verkoper.
13.4. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet deugdelijk bewerken van de door de verkoper geleverde artikelen.
13.5. De verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
13.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij koper vanwege het niet op voorraad hebben van artikelen.
13.7. De verplichting van schadevergoeding van de verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekering in een voorkomend geval uitkeert.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, verkoopverdragen zijn of worden uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. Alle geschillen zijn onderworpen aan een bevoegde rechter is in de woonplaats van de verkoper tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verkoper is bevoegd een geschil aanhangig te maken bij een bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

CTC Rookkanalen B.V.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

© 2017 - 2024 CTC Rookkanalen B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel